Årsredovisning

 

Verksamhetsberättelse 2016

 

 

Efter flera års (start 1986) enskilt ideellt arbete med stöd åt behövande barn bildades organisa-tionen Neth Lama Sahana Padanama den 7 januari 2007 i Sri Lanka (med organisations-nummer CPC/KDS/NGO-93). Den 19 augusti 2007 bildades i Västerås den ideella föreningen med samma namn (med organisationsnummer 802438-4193). Vid ett extra årsmöte den 11 oktober 2007 fastställdes föreningens stadgar.

 

Sedan ordinarie årsmöte i mars 2016 har styrelsen bestått av Åke Elmberg, ordförande, Angelika Wijesinghe, vice ordförande med särskilt ansvar för kontakterna med organisationen i Kandy i Sri Lanka, Anita Lundberg Elmberg, kassör, Eivor Bokstrand Lehto, sekreterare, Eva Danielsson, ledamot med särskilt ansvar för fadderverksamheten och medlemsregistret samt Jan-Erik Karlstein, ledamot med särskilt ansvar för marknadsföring och aktiviteter. Suppleanter har varit Lisa Göthberg och Gun Halén. Revisor har varit Birgitta Keijser med Dalila Caratas som suppleant. En valberedning inför årsmötet 2017 valdes på årsmötet. Den har bestått av Sussie Wijesinghe och Dalila Caratas samt Anita Lundberg Elmberg som senare under verksamhetsåret utsågs av styrelsen. Styrelsen har sedan föregående årsmöte och fram till ordinarie årsmöte den 22 mars 2017 haft 10 protokollförda möten med mycket hög närvaro av ledamöterna.

 

Årsmötet 2015 beslutade att föreningens medlemsavgift i fortsättningen skall vara 150 kronor. Medlemsavgiften ska i första hand täcka administrativa kostnader.

 

Medlemsantalet i föreningen uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 104 stycken. För att hålla medlemmarna informerade om aktiviteter i föreningen har ”Bulletin från styrelsen” utkommit med ett nummer. Dessutom har ett stort antal utskick av e-post gjorts.

 

Det har varit ett tungt år för föreningen. Vi har tvingats byta samlingslokal i Kandy två gånger. Förutom att detta inneburit extra arbete för den lokala föreningen i Kandy har det också orsakat extra kostnader för t.ex transporter och viss ombyggnad. Sri Lanka har också drabbats av extrema regnoväder vilket har berört 18 av våra fadderbarn. Lokala styrelsen i Kandy har utfört ett stort arbete för att återfinna alla våra barn och hjälpt de värst drabbade. Det har också medfört extra kostnader både för flera fadderfamiljer men också för vår förening.

 

Föreningen har lagt ned ett hårt arbete för att skaffa nya fadderfamiljer men också för att hitta sponsorer. Kostnaderna för skolmaterial till 190 barn blir bara högre för varje år. Det fanns en viss oro i styrelsen för hur vi skulle få fram erforderliga medel till jul.

 

Vid tiden för föregående årsmöte hade 162 barn egna fadderföräldrar. I mars 2017 var de 173 stycken. Under året har vi lyckats rekrytera eller ersätta fadderföräldrar till sammanlagt 16 barn. Omsättningen av barn har varit 35 stycken. Dessutom har ytterligare 17-20 barn fått ett mindre månatligt stöd. Sammanlagt är det vid tiden för årsmötet 2017 190 (173+17) barn som månatligen får del av föreningens stöd.

 

Under året har ett antal sponsorer hjälpt oss. Den största insatsen kom ifrån Eton Systems. Vi har också rekryterat månadsgivare för att finansiera de barn som inte ännu har egen fadderfamilj. Genom att förlägga nätinköp på Sponsorhuset har vi fått in en summa pengar. Detta skulle kunna öka om fler använder sig av den möjligheten. Vi har också deltagit med brödförsäljning i S:t Georgs-firandet i Gideonsbergskyrkan och Rallarsvingen i Tillberga. Vid Bäckby Världskulturfestival medverkade vi med ett barnlotteri. Försäljning av Restaurang-chansen har även i år gett ett bra resultat.

 

Vår årliga Sri Lanka fest ägde rum i oktober. För första gången arrangerades den på Vallby-institutet i Västerås. Det blev en lyckad tillställning men med något färre deltagare. Represen-tanter från den lankesiska ambassaden deltog i festen.

 

Under året har både Angelika Wijesinghe och några fadderfamiljer besökt den lankesiska organisationen och fadderbarnen. Vid dessa besök har uppföljning skett av hur våra barn har det, hur deras skolgång ser ut samt hur fadderföräldrarnas bidrag använts. Dessutom har träffar och utflykter med barnen och deras anhöriga arrangerats.

 

Bland våra barn i Kandy verkar vår lankesiska systerorganisation, vars styrelse är ansvarig för att de bidrag vi skickar till barnen verkligen används på avsett sätt. Dessutom förfogar den över en grupp av 12 anhöriga som vardera regelbundet följer upp cirka 15 barn. Allt detta följs kontinuerligt upp av verksamhetens grundare Angelika Wijesinghe, som är ledamot i både den svenska och den lankesiska organisationen.

 

Vi konstaterar att verksamheten trots svårigheter gått mycket bra. Vi kunde arrangera en fest i Kandy där alla barn fick presentkort till skolmaterial. Vi kunde bjuda på lite mat och alla fick en Neth Lama ryggsäck att förvara sitt skolmaterial i.

Under verksamhetsåret har vår hemsida (www.nethlama.se) använts för information om föreningens verksamhet. Styrelsen tackar medlemmarna för förtroendet och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

 

Västerås den 15 mars 2017

Åke Elmberg
Ordförande

Angelika Wijesinghe
Vice ordförande

Eivor Bokstrand Lehto
Sekreterare

Anita Lundberg Elmberg
Kassör

Eva Danielsson
Ledamot

Jan-Erik Karlstein
Ledamot

Gun Halén
Suppleant

Lisa Göthberg
Suppleant

 

Skriv ut