Disable Preloader

Neth Lama Sahana Padanama är en ideell organisation vars huvuduppgift är att hjälpa behövande barn i Kandy - Sri Lanka. Hjälpen ges antingen i form av ett månatligt bidrag (fadderverksamhet) tom det år barnet fyller 18 eller i form av gåvor.

Varje barn har ett personligt bankkonto i Kandy på Bank of Ceylon till vilket fadderbarnsersättningen överförs varje månad. Där disponeras pengarna av förälder eller annan utsedd person som ser till att dessa kommer barnet till godo. Pengarna går i huvudsak till barnets skolgång och kläder. Syftet med stödet är att ge barnet en möjlighet till en bättre framtid vilket även på sikt gynnar samhället.

Regelbunden uppföljning av barnens situation görs i Kandy av ett antal inhemska volontärer. De gör bland annat hembesök för att försäkra sig om att barnen har det så bra som möjligt och att pengarna verkligen går till barnens behov.

I den svenska föreningens styrelse finns Angelika Wijesinghe Panabokke som tillika är ordförande i den lankesiska systerorganisationen. Hon har regelbunden kontakt med övriga i den styrelsen samt andra personer i Kandy. Vi får därmed löpande information om barnens situation. Det innebär också att annan hjälp kan ges till barnen för uppkomna behov för t ex tandvård om föreningens ekonomi tillåter det.

Att Angelika kan språket underlättar givetvis kontakten mellan Västerås och Kandy. Kontakter sker även genom Angelika med Sri Lankesiska Ambassaden i Sverige och myndigheter i Sri Lanka.

Angelika följer upp verksamheten på plats i Kandy minst två gånger per år. Hon bland annat gör hembesök och ordnar aktiviteter av olika slag för barnen. Angelika har även kontroll på verksamheten då hon vistas i Sverige.

Fadderfamiljer ges möjlighet att på egen bekostnad resa tillsammans till Kandy för att besöka barnen. Fram till nu har många familjer gjort det vilket är uppskattat av både besökare och fadderbarn.

Föreningen erbjuder även möjlighet till deltagande i studiecirkel om Sri Lanka om intresse finns.